Alba de la Torre, Celia

Dirección: Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge. Roc Boronat, 138. 08018 Barcelona

Centros de investigación

LSC Lab Laboratori de llengua de signes catalana

Investigaciones publicadas

Les interrogatives-Qu en llengua de signes catalana (LSC): bases per a una anàlisi

WH-questions in Catalan Sign Language