Aproximació sociolingüística a la llengua de signes a les Illes Balears

Autor/a: BARCELÓ-COBLIJN, Lluís
Año: 2018
Editorial: Llengua, Societat i Comunicació: Les llengües de signes, fetes visibles, nº 16 (2018) pp. 45-54
Tipo de código: Copyright
Soporte: Digital

Temas

Lingüística

Detalles

Actualment no hi ha gaire publicacions sobre la llengua de signes a les Illes Balears. El territori illenc és part del territori on s’estén la llengua catalana des de 1229, però com sol passar amb les llengües de signes, no hi ha una relació directa entre l’administració, la llengua oral predominant i la llengua de signes. A més a més de la llengua catalana, actualment a les illes Balears conviuen la llengua castellana i d’altres 162 llengües orals i també una llengua de signes, entroncada amb llengua de signes espanyola (LSE), però amb importants influències de la llengua de signes catalana (LSC) i la llengua de signes valenciana de l’LSE.

L’objectiu d’aquest treball és fer una primera aproximació a la situació sociolingüística de la comunitat de sords i d’usuaris de la llengua de signes a les Illes Balears.