2019 - Decret 268/2019, de 17 de desembre, pel qual es modifica el Decret 142/2012, de 30 d'octubre, del Consell Social de la Llengua de Signes Catalana i d'atribució de funcions en matèria de política lingüística de la llengua de signes catalana

Año: 2019
Categorías: · Legislación · Autonómica