Programa i programació de la llengua de signes catalana: Nivell A2

Autor/a: Generalitat de Catalunya
Año: 2024
Editorial: Generalitat de Catalunya
Tipo de código: Copyright
Soporte: Digital

Temas

Formación

Detalles

La Secretaria de Política Lingüística presenta el programa i una proposta didàctica de la llengua de signes catalana (LSC) del nivell bàsic (A2), d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües del Consell d’Europa (MECR). Aquesta obra publicada el febrer de 2024 en català, arriba tot just quatre mesos després del nivell inicial (A1), publicat al novembre de 2023.

El programa defineix les competències lingüístiques i comunicatives que cal assolir en cada nivell i les estructura en dues parts: d’una banda, els continguts lingüístics i discursius de cada nivell que tracten les funcions lingüístiques, el lèxic, les estructures gramaticals, els aspectes derivats de la modalitat visuogestual i, finalment, els trets relacionats amb el context de la comunicació i la comunitat sorda. De l’altra, el programa tracta tres capacitats: la comprensió, la producció i la interacció.

Ubicación