La categoria verb en la llengua de signes catalana (LSC)

Autor/a: RIBERA LLONC, Eulàlia
Año: 2015
Editorial: Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2015
Tipo de código: Copyright
Soporte: Digital

Temas

Lingüística » Lingüística de otras Lenguas de Signos

Detalles

Aquesta tesi se centra en la identificació i descripció de la categoria verb (V) en la llengua de signes catalana (LSC). Hem emmarcat la nostra recerca en el marc teòric de Borer  (bàsicament  2005a  i  2005b),  el qual  ens ha  permès analitzar  la  LSC des d’una perspectiva diferent a d’altres treballs descriptius. Al llarg d’aquest treball descrivim els functors lèxics (FL) i els functors funcionals (FF) que hem pogut identificar per a la categoria V en el corpus objecte del nostre estudi en LSC. Seguint diverses investigacions referides a altres llengües de signes, iniciem el nostre  treball  amb  un  estudi  d’un  conjunt  de  parells  nom-verb  de  la  LSC  i n’identifiquem les diferències  morfofonològiques. En  aquest  nivell  de  descripció morfofonològica distingim dos FL que fan que l’arrel lèxica inserida en el nucli del SV esdevingui i s’identifiqui com a equivalent a V, cosa que permet que se li assigni una estructura  eventiva.  Posteriorment,  analitzem  els  FF  (  i  f-morfs independents)  que  provoquen  una  alteració morfofonològica  de  l’arrel  verbalitzada  i que també permeten identificar la categoria verb. En aquest sentit, centrem el nostre estudi en les projeccions funcionals Concordança, Aspecte, Manera i Quantitat.