Llengua de signes i llengua escrita en la modalitat educativa bilingüe i en la intervenció amb l'infant sord

Autor/a: SÁNCHEZ AMAT, Jordina
Año: 2015
Editorial: Barcelona: Bellaterra, 2015
Tipo de código: Copyright
Soporte: Digital

Temas

Educación

Detalles

L’objectiu d’aquesta tesi és estudiar el paper de la llengua de signes catalana (LSC) a l’aula d’agrupament de la modalitat educativa bilingüe intermodal, concretament en l’ensenyament/aprenentatge de la llengua escrita a primària, i en el context general català d’assessorament i atenció a l’infant amb sordesa, per proposar estratègies d’intervenció amb l’alumnat sord. Per a tal fi, a quest treball, des d’una perspectiva ecològica que ha conduït a elaborar un disseny mixt, analitza les característiques lingüístiques i contextuals de l’alumnat de primària escolaritzat en un centre bilingüe intermodal de Barcelona (n =16), la conversa metalingüística a l’aula d’agrupament i el context global de l’atenció a l’alumnat sord a Catalunya.